Asetik Asit (CH3COOH) ve Laboratuvardaki Kullanımı

 

Asetik Asit (sirke asidi)

CH3COOH formülündedir ve molekül ağırlığı 60.052 gr/mol değerindedir. Piyasada %30 luk ya da %60 lık asetik asit olarak bulunduğu gibi buz sirkesi adı altında %99-100 olarak da özel amaçlar için üretilmektedir.

Asetik Asit’in Tanınması

Karakteristik sirke kokusundan tanınır. ( sirke %3-8 lik asetik asit çözeltisidir )

Asetik Asit’in Kantitatif Analizi

Asetik asit‘in kantitatif analizinde zayıf bir asit olduğundan kuvvetli bir bazla titre edilebilir yalnız indikatör olarak fenolftalein kullanılması gerekir.

Hidroklorik Asit (HCl) ve Laboratuvardaki Kullanımı

Hidroklorik Asit ( HCI ) Mol ağırlığı 36.465 gr/mol değerindedir. Piyasada dumanlı derişik hidroklorik asit % 36-38 miktarlarında bulunur.

Hidroklorik Asit’in Tanınması

Karakteristik , genze kaçan dumanından hemen tanınabilir. Bunun yanında kuvvetli asit olduğundan indikatör kağıdı pH ı 0-1 değerleri arasında gösterir. Seyreltilmiş hidroklorik asit çözeltisine , seyreltilmiş gümüş nitrat çözeltisi damlatıldığında beyaz gümüşklorür çöker.

Hidroklorik Asit’in Kantitatif Analizi

Hidroklorik asidin dekantitatif analizi ayarlı sodyumhidroksit çözeltisi ile titre edilerek kolay bir şekilde yapılabilir

Hidroklorik Asit’in Kullanım Alanları

1. Nötrleştirme işlemlerinde

2. Asitleme işlemlerinde

3. Yünlü mamüllerin karbonizasyon işleminde

4. Sülfirik asidin kullanıldığı her alanda.

5. Hidroklorik Asit polyester- pamuk karışımı kumaşlarda kumaştaki pamuk oranının belirlenmesinde kullanılır. ( laboratuarda yapılan pratik uygulama)

Sodyum Hidroksit (NaOH) ve Laboratuvardaki Kullanımı

 

Sodyum Hidroksit ( sudkostik) NaOH formülündedir ve molekü ağırlığı 40 gr/mol’dür. Piyasada katı pul kostik ya da %32.5 lik çözelti şeklinde bulunur.

Sodyum Hidroksit’in Tanınması

Kuvvetli bir bazdır. İndikatör kağıdını koyu maviye boyar. Sodyum iyonları içerdiğinden sudkostik eriyiğine daldırılıp çıkartılan bir platin tel aleve tutulduğunda alevi sarıya boyar.

Sodyum Hidroksit’in Kantitatif Analizi

Sodyum Hidroksit Kuvvetli bir baz olduğundan dolayı , kolaylıkla kuvvetli bir asitle titre edilebilir. Asit olarak genellikle HCI kullanılır. İndikatör olarak metiloranj veya fenolftalein kullanılabilir. Sudkostiğin çözünmesinde veya derişik sudkostik çözeltisinin seyreltilmesinde kaynatılmış damıtık su kullanılması neticenin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Sodyum Hidroksit’in Kullanım Alanları

1. pamuklu ön terbiye işlemlerinin hemen hemen hepsinde

2. pamuklu mamüllerin boyanmasında

3. Sodyum Hidroksit özellikle küp boyar maddeleri ile küpleme işleminde kullanılır.